Gestió de projectes

Amb una experiència de més de 15 anys gestionant diferents tipus de projectes, podem ajudar-te a definir, combinar, unificar, coordinar i gestionar les diferents parts del projecte i l'equip per executar-lo.

També podem oferir el servei de definició i execució d'eines per a la verificació de plaques electròniques, incloent HW i SW de control.

Podríem assessorar i participar en diferents àrees de coneixement com:

 • Definir i gestionar l’abast i els objectius.
 • Definir i gestionar els grups d’interès interns i externs.
 • Definir i gestionar els millors processos de comunicació amb tots els grups d’interès.
 • Definir les diferents tasques i fites per generar i gestionar el cronograma del projecte.
 • Definir i gestionar els diferents recursos materials i els seus costos.
 • Establir i gestionar totes les tasques i recursos per aconseguir la qualitat esperada del producte final.
 • Crear i gestionar l’equip del projecte.
 • Analitzar els riscos de manera qualitativa i quantitativa. Establir plans d’acció per reduir o mitigar qualsevol impacte.
 • Gestió de les operacions (contractes, pressupost, etc.)
 • Integració de diferents disciplines tecnològiques.
 • Integració de diferents cultures.

Eines

Hi ha moltes eines que es poden aplicar per a la gestió del projecte.

Però el més important és utilitzar les eines necessàries per aconseguir una gestió òptima, sense sobrecarregar el projecte amb tràmits innecessaris.

Depenent de la complexitat del projecte, i si són necessaris, podríem ajudar-vos a sol·licitar per exemple:

Matriu de traçabilitat de requisits.

Això ajudarà a resumir tots els requisits per a totes les parts interessades.

Acta de Constitució .

Això arreglaria tots els requisits i variables del projecte.

Estructura de desglossament del treball.

Fixar les tasques, objectius, fites, portes i lliuraments del projecte.

Matriu de rols i responsabilitats .

Fixar els rols, tasques i obligacions dels membres de l’equip del projecte ajudarà a implicar-los.

Pla de Gestió de Riscos.

Definir els riscos esperats i els plans per evitar-los o mitigar-los. A més, establint els procediments de seguiment i control de les desviacions inesperades.

Qualitat P l an .

Pla de Recursos .

Per a la gestió dels recursos materials necessaris per al projecte.

Pla de gestió de la persona .

Pensem que més que gestionar Recursos Humans l’empresa gestionarà Persones. Amb uns plans de carrera clars per als membres de l’equip, això els ajudarà a créixer i també als resultats finals.

Pla de grups d’interès.

És molt important que totes les parts interessades puguin tenir totes les seves necessitats cobertes en el projecte.

Pla de Comunicació .

També és molt important que totes les parts interessades puguin rebre tota la informació necessària i de la manera correcta. Això es podria integrar en el Pla de grups d’interès o gestionar-se a part.

Planificació i cronograma .

És important gestionar el projecte, planificar les tasques, les fites i les portes utilitzant eines que puguin ajudar a gestionar el temps. Pot ser creant un Gantt o altres tipus de gràfics.